برج اداری رویال
1393
ایران مال
1395
ساختمان مبين
1395
مجتمع فرهنگ ۲
1398
شهردارى منطقه ١١ كرج
1396
آدينه تنكابن
1395